Verkoopsvoorwaarden

1. Bij ontvangst van de goederen geldt de ondertekening van de leveringsbon als een onherroepelijk akkoord nopens de kwaliteit, soort en gewicht van de koopwaren en erkent de koper dat ze gemerkt zijn volgens de voorschriften der wet.

2. Om geldig te zijn moeten klachten, in de zin van art. 1648 B.W. per aangetekend schrijven bij de SPRL CHIMAY TRADITION toekomen uiterlijk 8 dagen na ontvangst der goederen. De koper behoort aan de SPRL CHIMAY TRADITION de gegrondheid van haar klachten te bewijzen.

3. De levering der goederen geschiedt op het tijdstip en op de plaats zoals die blijkt uit het door de koper voor ontvangst ondertekend vervoerdocument.

4. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

5. In geval van niet-betaling van facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het onbetaald gebleven bedrag. Daarenboven zal in dit geval het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10%, minimum van 25 euro.

6. Alle facturen zijn betaalbaar te Baileux.

7. In geval van gerechtelijke procedure is enkel de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van de SPRL CHIMAY TRADITION bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

8. De goederen blijven eigendom van de SPRL CHIMAY TRADITION tot na de volledige betaling van de factuur meer conventionele intresten en conventioneel schadebeding.

9. De SPRL CHIMAY TRADITION heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding door aangetekende kennisgeving aan de koper indien hij nalaat vroegere vervallen facturen te betalen. Bij ontbinding van de koop met toepassing van het eerste lid zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de koopprijs.

DOWNLOAD : Verkoopsvoorwaarden